Ƙidaya 35:1-34
Ƙidaya 36:1-13
Zabura 35:17-28
Karin Magana 12:3-3
Markus 15:25-47