Ƙidaya 1:1-54
Ƙidaya 2:1-34
Zabura 29:7-11
Karin Magana 10:26-29
Markus 7:14-37