Maimaitawar Shariʼa 1:1-27
Maimaitawar Shariʼa 2:1-37
Zabura 36:1-6
Karin Magana 12:4-6
Markus 16:1-20