Maimaitawar Shariʼa 3:1-29
Maimaitawar Shariʼa 4:1-49
Zabura 36:7-12
Karin Magana 12:7-7
Luka 1:1-20