Maimaitawar Shariʼa 9:1-29
Maimaitawar Shariʼa 10:1-22
Zabura 37:12-17
Karin Magana 12:11-11
Luka 1:57-80