Maimaitawar Shariʼa 13:1-18
Maimaitawar Shariʼa 14:1-29
Zabura 37:23-29
Karin Magana 12:15-16
Luka 2:25-52