Maimaitawar Shariʼa 19:1-21
Maimaitawar Shariʼa 20:1-20
Zabura 38:1-8
Karin Magana 12:23-25
Luka 4:31-44