Maimaitawar Shariʼa 23:1-25
Maimaitawar Shariʼa 24:1-22
Zabura 39:1-6
Karin Magana 13:1-3
Luka 5:17-39