Ƙidaya 5:1-31
Ƙidaya 6:1-27
Zabura 30:8-12
Karin Magana 11:1-3
Markus 8:22-38