Ƙidaya 7:1-89
Ƙidaya 8:1-26
Zabura 31:1-5
Karin Magana 11:4-6
Markus 9:1-29