Ƙidaya 9:1-23
Ƙidaya 10:1-36
Zabura 31:6-14
Karin Magana 11:7-11
Markus 9:30-50