Maimaitawar Shariʼa 31:1-30
Maimaitawar Shariʼa 32:1-52
Zabura 40:6-12
Karin Magana 13:11-12
Luka 7:31-50