1 Samaʼila 28:1-25
Zabura 61:1-4
Karin Magana 16:6-6
Yohanna 3:1-18