1 Sarakuna 7:1-51
1 Sarakuna 8:1-66
Zabura 68:28-35
Karin Magana 17:16-17
Yohanna 11:1-29