1 Sarakuna 9:1-28
1 Sarakuna 10:1-29
Zabura 69:1-4
Karin Magana 17:18-19
Yohanna 11:30-57