2 Sarakuna 7:1-20
2 Sarakuna 8:1-29
Zabura 72:8-16
Karin Magana 18:12-13
Yohanna 18:19-40