2 Sarakuna 9:1-37
2 Sarakuna 10:1-36
Zabura 72:17-20
Karin Magana 18:14-15
Yohanna 19:1-22