2 Sarakuna 11:1-21
2 Sarakuna 12:1-21
2 Sarakuna 13:1-25
Zabura 73:1-9
Karin Magana 18:16-17
Yohanna 19:23-42