2 Sarakuna 14:1-29
Zabura 73:10-20
Karin Magana 18:18-19
Yohanna 20:1-31