2 Sarakuna 22:1-20
2 Sarakuna 23:1-37
2 Sarakuna 24:1-20
Zabura 74:18-23
Karin Magana 19:3-3
Ayyukan Manzanni 2:22-47