2 Sarakuna 25:1-30
Zabura 75:1-10
Karin Magana 19:4-5
Ayyukan Manzanni 3:1-26