1 Sarakuna 13:1-34
1 Sarakuna 14:1-31
Zabura 69:16-21
Karin Magana 17:23-24
Yohanna 12:27-50