1 Tarihi 5:1-26
1 Tarihi 6:1-81
Zabura 77:1-3
Karin Magana 19:10-12
Ayyukan Manzanni 5:1-21