1 Tarihi 9:1-44
1 Tarihi 10:1-14
Zabura 77:10-15
Karin Magana 19:15-16
Ayyukan Manzanni 6:1-15