1 Tarihi 15:1-29
1 Tarihi 16:1-43
Zabura 78:12-16
Karin Magana 19:22-24
Ayyukan Manzanni 7:44-60