1 Tarihi 17:1-27
1 Tarihi 18:1-17
Zabura 78:17-25
Karin Magana 19:25-26
Ayyukan Manzanni 8:1-25