1 Tarihi 21:1-30
1 Tarihi 22:1-19
Zabura 78:34-39
Karin Magana 20:1-2
Ayyukan Manzanni 9:1-21