1 Sarakuna 21:1-29
1 Sarakuna 22:1-53
Zabura 71:1-8
Karin Magana 18:3-5
Yohanna 15:1-27