2 Sarakuna 3:1-27
2 Sarakuna 4:1-44
Zabura 71:17-24
Karin Magana 18:9-9
Yohanna 17:1-26