2 Sarakuna 5:1-27
2 Sarakuna 6:1-33
Zabura 72:1-7
Karin Magana 18:10-11
Yohanna 18:1-18