2 Tarihi 15:1-19
2 Tarihi 16:1-14
Zabura 81:6-10
Karin Magana 20:24-25
Ayyukan Manzanni 16:1-21