2 Tarihi 17:1-19
2 Tarihi 18:1-34
Zabura 81:11-16
Karin Magana 20:26-28
Ayyukan Manzanni 16:22-40