2 Tarihi 19:1-11
2 Tarihi 20:1-37
Zabura 82:1-8
Karin Magana 20:29-30
Ayyukan Manzanni 17:1-15