2 Tarihi 23:1-21
2 Tarihi 24:1-27
Zabura 83:9-18
Karin Magana 21:2-3
Ayyukan Manzanni 18:1-28