2 Tarihi 25:1-28
2 Tarihi 26:1-23
2 Tarihi 27:1-9
Zabura 84:1-7
Karin Magana 21:4-5
Ayyukan Manzanni 19:1-20