2 Tarihi 32:1-33
2 Tarihi 33:1-25
Zabura 85:8-13
Karin Magana 21:12-12
Ayyukan Manzanni 20:17-38