2 Tarihi 34:1-33
2 Tarihi 35:1-27
2 Tarihi 36:1-23
Zabura 86:1-5
Karin Magana 21:13-14
Ayyukan Manzanni 21:13-14