Ezra 7:1-28
Ezra 8:1-36
Zabura 88:1-5
Karin Magana 21:21-22
Ayyukan Manzanni 23:16-35