Ezra 9:1-15
Ezra 10:1-44
Zabura 88:6-10
Karin Magana 21:23-24
Ayyukan Manzanni 24:1-27