Nehemiya 3:1-31
Nehemiya 4:1-23
Nehemiya 5:1-19
Zabura 89:1-4
Karin Magana 21:21-27
Ayyukan Manzanni 26:1-32