Nehemiya 6:1-19
Nehemiya 7:1-73
Zabura 89:5-10
Karin Magana 21:21-28
Ayyukan Manzanni 27:1-26