Nehemiya 10:1-39
Nehemiya 11:1-36
Zabura 89:19-29
Karin Magana 22:1-2
Ayyukan Manzanni 28:1-31