2 Tarihi 3:1-17
2 Tarihi 4:1-22
Zabura 79:5-10
Karin Magana 20:10-12
Ayyukan Manzanni 12:1-25