2 Tarihi 7:1-22
2 Tarihi 8:1-18
Zabura 80:1-6
Karin Magana 20:15-15
Ayyukan Manzanni 13:26-52