2 Tarihi 11:1-23
2 Tarihi 12:1-16
Zabura 80:14-19
Karin Magana 20:19-21
Ayyukan Manzanni 15:1-21