2 Tarihi 13:1-22
2 Tarihi 14:1-15
Zabura 81:1-5
Karin Magana 20:22-23
Ayyukan Manzanni 15:22-41