Ayuba 11:1-20
Ayuba 12:1-25
Zabura 94:1-11
Karin Magana 22:24-25
Romawa 10:1-21