Ayuba 15:1-35
Ayuba 16:1-22
Zabura 94:20-23
Karin Magana 22:28-29
Romawa 11:19-36