Ayuba 27:1-23
Ayuba 28:1-28
Zabura 97:1-6
Karin Magana 23:13-14
Romawa 16:1-27