Ayuba 29:1-25
Ayuba 30:1-31
Zabura 97:7-12
Karin Magana 23:15-16
1 Korintiyawa 1:1-31